Radosna nauka

REKTURACJA TRWA – TERMIN SPOTKAŃ ZOSTANIE OGŁOSZONY PO ZEBRANIU SIĘ GRUPY

Radosna nauka dla dzieci przewlekle chorych

Zajęcia grupowe- reintegracyjne ( wsparciowe) dla dzieci przewlekle chorych, które z powodów zdrowotnych nie uczęszczały do szkoły.

Osoby prowadzące:

Beata Chmiel-Czajka: pedagog specjalny

Katarzyna Kaczmarczyk: pedagog terapeuta

Adresaci zajęć: zajęcia grupowe kierowane są do uczniów klas drugich szkoły podstawowej.

Cele zajęć:

  • Kształtowanie umiejętności nawiązywania relacji rówieśniczej i radzenia sobie w grupie
  • Rozwijanie umiejętności komunikowania się i wyrażania swoich potrzeb i uczuć
  • Budowania pozytywnego obrazu samego siebie, wzmacnianie poczucia własnej wartości i samooceny, rozpoznawania swoich mocnych stron
  • Rozmowy o uczuciach i trudnych sprawach
  • Uwrażliwianie dziecka chorego na reakcje rówieśników
  • Pomoc w uzupełnianiu materiału szkolnego i dostosowanie poziomu trudności do możliwości psychofizycznych ucznia
  • Stymulowanie rozwoju: umiejętności słuchowo językowych, wzrokowo – ruchowo –  przestrzennych, sprawności grafomotorycznej  oraz umiejętności poznawczych
  • Doskonalenie umiejętności technik szkolnych w zakresie czytania i pisania

Miejsce i czas warsztatów:

Nabór do grupy będzie odbywał się we wrześniu 2021 r. Planowany początek spotkań październik 2021 – maj 2022 r.

Spotkania raz w tygodniu w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 18

Kwalifikacji do grupy dokonują pedagodzy prowadzący zajęcia:

bchmiel@edu.um.warszawa.pl

kkaczmarczyk@edu.um.warszawa.pl