O Poradni

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 18 od 1983 roku prowadzi działalność diagnostyczną, terapeutyczną, profilaktyczną, doradczą i interwencyjną dla dzieci, młodzieży, ich rodziców/opiekunów i nauczycieli z przedszkoli i szkół zlokalizowanych na terenie działania określonym przez Biuro Edukacji m.st. Warszawy.

Celem działania specjalistów Poradni jest wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci i uczniów zgodnie z ich potrzebami i możliwościami.

Osiągamy ten cel dzięki współpracy z rodzicami, nauczycielami oraz organizacjami i instytucjami wspomagającymi rozwój dzieci i młodzieży.

Wartościami, którymi się kierujemy są: odpowiedzialność, tolerancja i poszanowanie godności drugiego człowieka. Wyróżnia nas zaangażowanie, wysokie kwalifikacje zawodowe i szeroki zakres form udzielanej pomocy zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami środowiska.

Wszystkie usługi są świadczone bezpłatnie i bez skierowań.

 

Terenem działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 18 jest Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy.

Poradnia obejmuje swoim działaniem teren określony przez m.st. Warszawa:

  • od strony północnej; granicą administracyjną Dzielnicy Ursynów z Dzielnicą Mokotów do styku granic administracyjnych Dzielnicy Ursynów, Dzielnicy Włochy i Dzielnicy Mokotów do styku granic administracyjnych Dzielnicy Ursynów, Dzielnicy Wilanów i Dzielnicy Mokotów;
  • od strony wschodniej: granicą administracyjną Dzielnicy Ursynów z Dzielnicą Wilanów do styku granic administracyjnych Dzielnicy Ursynów, Dzielnicy Wilanów i Dzielnicy Mokotów do ul. F. Płaskowickiej;
  • od strony południowej: osią ul. F. Płaskowickiej od granicy administracyjnej Dzielnicy Ursynowa z Dzielnicą Wilanów do ul. rtm. W. Pileckiego od ul. F. Płaskowickiej do Puławskiej, osią ul. Poleczki, od ul. Puławskiej do ul. Wyczółki, osią ul. Wyczółki od ul. Poleczki do granicy administracyjnej Dzielnicy Ursynów z Dzielnicą Włochy;
  • od strony zachodniej; granicą administracyjną Dzielnicy Ursynów z Dzielnicą Włochy do ul. Wyczółki, do styku granic administracyjnych Dzielnicy Ursynów, Dzielnicy Włochy i Dzielnicy Mokotów.

Udzielanie pomocy dotyczy uczniów, ich rodziców i nauczycieli przedszkoli i szkół mających siedzibę na terenie działania Poradni:

  • Przedszkola nr: 50, 52, 55, 126, 213, 283, 351, 352, 366, 385, 401, Publiczne Przedszkole Edulica, Publiczne Przedszkole Nasze Szkraby;
  • Szkoły Podstawowe nr: 81, 310, 313, 318, 319, 322, 323, 343, 303 (ZS 129);
  • Licea nr: 63, 70, 158, 166 (ZS 129);
  • oraz placówki niepubliczne z terenu działania Poradni.

UWAGA: W przypadku dzieci nieuczęszczających do szkoły/przedszkola (w tym dzieci ze żłobków) oraz ich rodziców pomocy udziela Poradnia właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.

 

Podstawy prawne regulujące teren działania Poradni:

  • Uchwała nr XXXV/873/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 22 września 2016 r. w sprawie określenia terenu działania poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez m.st. Warszawę.
  • § 14 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. 2013 poz. 199).

 

Godziny pracy:
poniedziałek – piątek: godz. 8.00 – 19.00
sobota: godz. 8.00 – 14.00