Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 18 Warszawa

AKTUALNOŚCI:

BEZPIECZEŃSTWO W INTERNECIE (odbiorcy: uczniowie w wieku 7-12 lat)
Nabór na zajęcia trwa do 1 grudnia.

CELE ZAJĘĆ:
profilaktyka zagrożeń online oraz edukowanie na temat bezpiecznego
korzystania z nowoczesnych technologii,
rozwijanie umiejętności ochrony w sytuacjach wystąpienia zagrożenia przemocą
w sieci,
uświadomienie skutków nadmiernego używania mediów elektronicznych w tym
korzystania ze smartfona,
poznanie dobrych stron zastosowania internetu i płynących z tego korzyści,
promowanie zasad bezpiecznego i właściwego zachowywania się w sieci oraz
kształtowanie postaw empatycznych,
zapoznanie z kryteriami doboru gier elektronicznych z uwzględnieniem ich treści
oraz wieku dziecka;
promowanie działań i programów na rzecz bezpiecznego korzystania z Internetu,
wypracowanie zasad posługiwania się z urządzeniami ekranowymi;
zachęcanie do szukania pomocy w trudnych sytuacjach związanych z
nowoczesną technologią,
uwrażliwienie rodziców na problem uwodzenia dzieci w internecie

Zajęcia będą odbywały się stacjonarnie w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 18.
Planowane jest utworzenie dwóch grup
➢ Pierwsza grupa grudzień 2022 r. Spotkania jeden raz w tygodniu.

Terminy spotkań:
1) 3 grudnia (sobota) godzina 10:00
2) 8 grudnia (czwartek) godzina 16:00
3) 17 grudnia (sobota) godzina 10:00
4) termin ostatniego spotkania zostanie ustalony z grupą

➢ Druga grupa marzec 2023 – kwiecień 2023 r. Spotkania jeden raz w tygodniu.

Przewidywana liczba spotkań w każdej grupie – 5, w tym jedno spotkanie dla rodziców.

Więcej informacji TUTAJ

RADOSNA NAUKA (odbiorcy: dzieci w wieku 6-8 lat)
Nabór na zajęcia trwa do 7 grudnia 2022. Pierwsze spotkanie odbędzie się dnia 14 grudnia 2022.

CELE ZAJĘĆ:
➢ kształtowanie umiejętności nawiązywania relacji rówieśniczej i radzenia sobie w
grupie
➢ rozwijanie umiejętności komunikowania się i wyrażania swoich potrzeb i uczuć
➢ budowanie pozytywnego obrazu samego siebie, wzmacnianie poczucia własnej
wartości i samooceny, rozpoznawania swoich mocnych stron
➢ rozmowy o uczuciach i trudnych sprawach
➢ uwrażliwianie dziecka chorego na reakcje rówieśników
➢ pomoc w uzupełnianiu materiału szkolnego i dostosowanie poziomu trudności do
możliwości psychofizycznych ucznia
➢ stymulowanie rozwoju: umiejętności słuchowo językowych, wzrokowo – ruchowo –
przestrzennych, sprawności grafomotorycznej oraz umiejętności poznawczych
➢ doskonalenie umiejętności technik szkolnych w zakresie czytania i pisania
➢ motywowanie do podejmowania działań o różnym stopniu trudności,
➢ kształtowanie umiejętności pracy w grupie

Spotkania raz w tygodniu, w środy w godz. 15.00 – 16.00 – przewidzianych jest 14 spotkań.
Grupa rozpocznie się w grudniu 2022 roku i potrwa do końca kwietnia 2023 roku.

Więcej informacji TUTAJ

TERAPIA RĘKI I ZABURZEŃ MOTORYKI MAŁEJ (odbiorcy: dzieci w wieku 6-7 lat)
Nabór na zajęcia trwa do 25 listopada.

CELE ZAJĘĆ:
➢ usprawnianie małej motoryki ( precyzyjne ruchy dłoni i palców);
➢ rozwijanie umiejętności planowania ruchu, orientacji w przestrzeni;
➢ usprawnianie spostrzegania wzrokowego i koordynacji wzrokowo ruchowej;
➢ rozwijanie mowy i procesów poznawczych;
➢ wypracowanie gotowości do pisania.

Spotkania będą odbywały się raz w tygodniu, we wtorki w godz. 15.00 – 16.00 w II semestrze roku szkolnego 2022/2023. Przewidzianych jest 14 spotkań.

Więcej informacji TUTAJ

BEZPIECZNY CZAS – ZAJĘCIA GRUPOWE DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM (3-6 LAT) I ICH RODZICÓW (zapisy zamknięte)

Cele zajęć:
– Pogłębianie relacji rodzic – dziecko
– Wyrażanie emocji poprzez różnorodne formy aktywności i ekspresji
– Przeżywanie pozytywnych doświadczeń w relacji z dzieckiem i w grupie
– Wspomaganie rozwoju psychoruchowego i emocjonalnego dziecka w wieku przedszkolnym
– Rozwijanie kompetencji rodzicielskich.

Spotkania będą odbywały się raz w tygodniu, we wtorki w godzinach 16.30-18.00
w miesiącach: wrzesień, październik, listopad 2022 r.

Zgłoszenia: recepcja Poradni, tel.:  501 768 865; 22 259 41 62 lub na adresy mailowe:
annazareba@eduwarszawa.pl  b.chmiel@eduwarszawa.pl

ZAPISY NA DIAGNOZĘ INTEGRACJI SENSORYCZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

W dniu 1.09.2022 zaczynają się zapisy chętnych na diagnozę SI w Poradni nr 18. Diagnozy będą przeprowadzane zgodnie z datą zapisania się na listę, czas oczekiwania uzależniony jest od ilości zgłoszeń. Zapisu może dokonać tylko rodzic lub opiekun prawny dziecka.

Zgłoszenia przyjmowane są drogą telefoniczną na numer 501768865. Na diagnozę zapisywane są dzieci, które odbyły wcześniejszą konsultację z psychologiem w Poradni. W razie dodatkowych pytań prosimy o bezpośredni kontakt mailowy na adresy:

k.glowacka@eduwarszawa.pl   katarzyna_kozlowska@eduwarszawa.pl

 

Zapisy do specjalistów PPP 18 przyjmowane są za pośrednictwem recepcji, tel.: 501 768 865 lub kontakt e-mail.  Adresy wszystkich pracowników znajdują się na naszej stronie internetowej w zakładce „Zespół”: https://ppp18.ursynow.warszawa.pl/category/zespol

Poradnia jest czynna codziennie w godzinach 8 – 20, w soboty 8 – 14.
Sekretariat Poradni jest czynny w godzinach 8 – 19.

Wszystkie usługi są świadczone bezpłatnie i bez skierowania.

https://edukacja.um.warszawa.pl/edukacja-warszawa-dla-ukrainy

Wojna w Ukrainie – dodatkowe dyżury specjalistów PPP nr 18 –
wsparcie psychologiczne dla osób dotkniętych wojną w Ukrainie:
– obywateli Ukrainy mieszkających w Polsce,
– uchodźców z Ukrainy (w szczególności dla rodzin dzieci rozpoczynających naukę w ursynowskich szkołach i przedszkolach),
– wolontariuszy zaangażowanych w pomoc ofiarom wojny,
– nauczycieli i rodziców, których dzieci uczęszczają do przedszkoli i szkół z terenu działania Poradni, a które doświadczają poważnych trudności emocjonalnych będących reakcją na toczącą się wojnę – pomocy udzielają psychologowie stale współpracujący z przedszkolami i szkołami.

Nasi specjaliści prowadzą konsultacje w języku polskim, wspierając w miarę możliwości z pomocą tłumaczy, wolontariuszy czy polskojęzyczne rodziny uchodźców.
Zapisy telefoniczne: 501 768 865 w godzinach pracy Poradni.

Pomoc psychologiczna w języku ukraińskim, rosyjskim i angielskim jest udzielana przez wybrane Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne w Warszawie – ich wykaz znajduje się na stronie Biura Edukacji m.st. Warszawy:
https://edukacja.um.warszawa.pl/-/wsparcie-dzieci-i-mlodziezy-ukrainskiej

Przy Dziecięcym Telefonie Zaufania Rzecznika Praw Dziecka dyżurować będzie psycholog mówiący po ukraińsku. Będzie też wsparcie w języku rosyjskim:
https://brpd.gov.pl/category/aktualnosci/ 

Pomoc cudzoziemcom:
Районні координатори – допомога учням з України | Koordynatorzy dzielnicowi – pomoc uczniom z Ukrainy:
https://edukacja.um.warszawa.pl/-/koordynatorzy-dzielnicowi-pomoc-uczniom-z-ukrainy
Ursynów | Урсинув
Paulina Dybicz-Gil | Пауліна Дибічь-Гіль
22 44 37 391 | Pdybicz-gil@ursynów.pl

FUNDACJA TWARZE DEPRESJI: https://twarzedepresji.pl/ukraina – program bezpłatnego wsparcia psychologicznego i psychiatrycznego dla obywateli Ukrainy
Fundacja Ocaleniehttps://ocalenie.org.pl/ pomaga uchodźcom, imigrantom, repatriantom budować nowe życie w Polsce
Centrum Wielokulturowe – https://centrumwielokulturowe.waw.pl/en_gb/ oferuje pomoc psychologiczną dla cudzoziemców
Polskie Forum Migracyjne – https://forummigracyjne.org/ prowadzi działania informacyjne, udziela bezpośredniego wsparcia cudzoziemcom: psychologicznego, na rynku pracy,
w legalizacji pobytu. Prowadzi także szkolenia dla nauczycieli, psychologów, urzędników. Pomaga w działaniach na pograniczu edukacji formalnej i nieformalnej: warsztaty, gry miejskie. PFM wspiera migrantki – poprzez organizację szkół rodzenia oraz grup wsparcia dla mam-migrantek.

POMOC PRAWNA: http://czasprawnika.pl/2022/02/25/prawnicy-na-pomoc-ukrainie/