Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 18 Warszawa

AKTUALNOŚCI

 

 

 

 

 

ZAPISY NA DIAGNOZĘ INTEGRACJI SENSORYCZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

W związku z dużą ilością chętnych zgłoszonych na diagnozę SI w Poradni, aktualnie wyczerpaliśmy limit miejsc przeznaczonych na rok szkolny 2022/23.  Uprzejmie informujemy, że aktualnie nie dopisujemy nowych osób, ani nie prowadzimy zapisów na listę rezerwową.  W przypadku rezygnacji osób już zapisanych przewidujemy rekrutację uzupełniającą, która rozpocznie się po zamknięciu listy chętnych na ten rok szkolny.  Informacje o dodatkowych miejscach udostępnimy Państwu na początku lipca 2023 roku na stronie Poradni. Prosimy o śledzenie aktualności na stronie.

Niniejsza informacja obowiązuje do odwołania.  

W sprawach innych, niedotyczących zapisu na listę do diagnozy SI proszę kontaktować się mailowo z koordynatorką diagnostów i terapeutów SI w Poradni – Panią Katarzyną Głowacką na adres mailowy K.Glowacka@eduwarszawa.pl.  

Kolejna rekrutacja na diagnozy SI w Poradni przewidziana jest na początek września 2023 roku. Szczegółowe informacje o terminach zapisów i formie diagnoz będą Państwu udostępnione odpowiednio wcześniej na stronie Poradni i bezpośrednio w placówkach. 

 

BEZPIECZEŃSTWO W INTERNECIE (odbiorcy: uczniowie w wieku 7-12 lat)
Nabór na zajęcia trwa do końca grudnia.

CELE ZAJĘĆ:
profilaktyka zagrożeń online oraz edukowanie na temat bezpiecznego
korzystania z nowoczesnych technologii,
rozwijanie umiejętności ochrony w sytuacjach wystąpienia zagrożenia przemocą
w sieci,
uświadomienie skutków nadmiernego używania mediów elektronicznych w tym
korzystania ze smartfona,
poznanie dobrych stron zastosowania internetu i płynących z tego korzyści,
promowanie zasad bezpiecznego i właściwego zachowywania się w sieci oraz
kształtowanie postaw empatycznych,
zapoznanie z kryteriami doboru gier elektronicznych z uwzględnieniem ich treści
oraz wieku dziecka;
promowanie działań i programów na rzecz bezpiecznego korzystania z Internetu,
wypracowanie zasad posługiwania się z urządzeniami ekranowymi;
zachęcanie do szukania pomocy w trudnych sytuacjach związanych z
nowoczesną technologią,
uwrażliwienie rodziców na problem uwodzenia dzieci w internecie

Zajęcia będą odbywały się stacjonarnie w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 18.
Planowane jest utworzenie dwóch grup
➢ Pierwsza grupa styczeń 2023 r. Spotkania jeden raz w tygodniu.

Terminy zajęć: 

  • 12.01 (czwartek) godzina 16:00
  • 21.01 (sobota) godzina 10:00
  • 02.02 (czwartek) godzina 16:00
  • 09.02 (czwartek) godzina 16:00

➢ Druga grupa marzec 2023 – kwiecień 2023 r. Spotkania jeden raz w tygodniu.

Przewidywana liczba spotkań w każdej grupie – 5, w tym jedno spotkanie dla rodziców.

Więcej informacji TUTAJ

RADOSNA NAUKA (odbiorcy: dzieci w wieku 6-8 lat)
Nabór na zajęcia trwa do 7 grudnia 2022. Pierwsze spotkanie odbędzie się dnia 14 grudnia 2022.

CELE ZAJĘĆ:
➢ kształtowanie umiejętności nawiązywania relacji rówieśniczej i radzenia sobie w
grupie
➢ rozwijanie umiejętności komunikowania się i wyrażania swoich potrzeb i uczuć
➢ budowanie pozytywnego obrazu samego siebie, wzmacnianie poczucia własnej
wartości i samooceny, rozpoznawania swoich mocnych stron
➢ rozmowy o uczuciach i trudnych sprawach
➢ uwrażliwianie dziecka chorego na reakcje rówieśników
➢ pomoc w uzupełnianiu materiału szkolnego i dostosowanie poziomu trudności do
możliwości psychofizycznych ucznia
➢ stymulowanie rozwoju: umiejętności słuchowo językowych, wzrokowo – ruchowo –
przestrzennych, sprawności grafomotorycznej oraz umiejętności poznawczych
➢ doskonalenie umiejętności technik szkolnych w zakresie czytania i pisania
➢ motywowanie do podejmowania działań o różnym stopniu trudności,
➢ kształtowanie umiejętności pracy w grupie

Spotkania raz w tygodniu, w środy w godz. 15.00 – 16.00 – przewidzianych jest 14 spotkań.
Grupa rozpocznie się w grudniu 2022 roku i potrwa do końca kwietnia 2023 roku.

Więcej informacji TUTAJ

TERAPIA RĘKI I ZABURZEŃ MOTORYKI MAŁEJ (odbiorcy: dzieci w wieku 6-7 lat)
Nabór na zajęcia trwa do 25 listopada.

CELE ZAJĘĆ:
➢ usprawnianie małej motoryki ( precyzyjne ruchy dłoni i palców);
➢ rozwijanie umiejętności planowania ruchu, orientacji w przestrzeni;
➢ usprawnianie spostrzegania wzrokowego i koordynacji wzrokowo ruchowej;
➢ rozwijanie mowy i procesów poznawczych;
➢ wypracowanie gotowości do pisania.

Spotkania będą odbywały się raz w tygodniu, we wtorki w godz. 15.00 – 16.00 w II semestrze roku szkolnego 2022/2023. Przewidzianych jest 14 spotkań.

Więcej informacji TUTAJ

BEZPIECZNY CZAS – ZAJĘCIA GRUPOWE DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM (3-6 LAT) I ICH RODZICÓW (zapisy zamknięte)

Cele zajęć:
– Pogłębianie relacji rodzic – dziecko
– Wyrażanie emocji poprzez różnorodne formy aktywności i ekspresji
– Przeżywanie pozytywnych doświadczeń w relacji z dzieckiem i w grupie
– Wspomaganie rozwoju psychoruchowego i emocjonalnego dziecka w wieku przedszkolnym
– Rozwijanie kompetencji rodzicielskich.

Spotkania będą odbywały się raz w tygodniu, we wtorki w godzinach 16.30-18.00
w miesiącach: wrzesień, październik, listopad 2022 r.

Zgłoszenia: recepcja Poradni, tel.:  501 768 865; 22 259 41 62 lub na adresy mailowe:
annazareba@eduwarszawa.pl  b.chmiel@eduwarszawa.pl

ZAPISY NA DIAGNOZĘ INTEGRACJI SENSORYCZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

W związku z dużą ilością chętnych zgłoszonych na diagnozę SI w Poradni, aktualnie wyczerpaliśmy limit miejsc przeznaczonych na rok szkolny 2022/23.  Uprzejmie informujemy, że aktualnie nie dopisujemy nowych osób, ani nie prowadzimy zapisów na listę rezerwową.  W przypadku rezygnacji osób już zapisanych przewidujemy rekrutację uzupełniającą, która rozpocznie się po zamknięciu listy chętnych na ten rok szkolny.  Informacje o dodatkowych miejscach udostępnimy Państwu na początku lipca 2023 roku na stronie Poradni. Prosimy o śledzenie aktualności na stronie.

Niniejsza informacja obowiązuje do odwołania.  

W sprawach innych, niedotyczących zapisu na listę do diagnozy SI proszę kontaktować się mailowo z koordynatorką diagnostów i terapeutów SI w Poradni – Panią Katarzyną Głowacką na adres mailowy K.Glowacka@eduwarszawa.pl.  

Kolejna rekrutacja na diagnozy SI w Poradni przewidziana jest na początek września 2023 roku. Szczegółowe informacje o terminach zapisów i formie diagnoz będą Państwu udostępnione odpowiednio wcześniej na stronie Poradni i bezpośrednio w placówkach. 

 

 

Zapisy do specjalistów PPP 18 przyjmowane są za pośrednictwem recepcji, tel.: 501 768 865 lub kontakt e-mail.  Adresy wszystkich pracowników znajdują się na naszej stronie internetowej w zakładce „Zespół”: https://ppp18.ursynow.warszawa.pl/category/zespol

Poradnia jest czynna codziennie w godzinach 8 – 20, w soboty 8 – 14.
Sekretariat Poradni jest czynny w godzinach 8 – 19.

Wszystkie usługi są świadczone bezpłatnie i bez skierowania.

https://edukacja.um.warszawa.pl/edukacja-warszawa-dla-ukrainy

Wojna w Ukrainie – dodatkowe dyżury specjalistów PPP nr 18 –
wsparcie psychologiczne dla osób dotkniętych wojną w Ukrainie:
– obywateli Ukrainy mieszkających w Polsce,
– uchodźców z Ukrainy (w szczególności dla rodzin dzieci rozpoczynających naukę w ursynowskich szkołach i przedszkolach),
– wolontariuszy zaangażowanych w pomoc ofiarom wojny,
– nauczycieli i rodziców, których dzieci uczęszczają do przedszkoli i szkół z terenu działania Poradni, a które doświadczają poważnych trudności emocjonalnych będących reakcją na toczącą się wojnę – pomocy udzielają psychologowie stale współpracujący z przedszkolami i szkołami.

Nasi specjaliści prowadzą konsultacje w języku polskim, wspierając w miarę możliwości z pomocą tłumaczy, wolontariuszy czy polskojęzyczne rodziny uchodźców.
Zapisy telefoniczne: 501 768 865 w godzinach pracy Poradni.

Pomoc psychologiczna w języku ukraińskim, rosyjskim i angielskim jest udzielana przez wybrane Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne w Warszawie – ich wykaz znajduje się na stronie Biura Edukacji m.st. Warszawy:
https://edukacja.um.warszawa.pl/-/wsparcie-dzieci-i-mlodziezy-ukrainskiej

Przy Dziecięcym Telefonie Zaufania Rzecznika Praw Dziecka dyżurować będzie psycholog mówiący po ukraińsku. Będzie też wsparcie w języku rosyjskim:
https://brpd.gov.pl/category/aktualnosci/ 

Pomoc cudzoziemcom:
Районні координатори – допомога учням з України | Koordynatorzy dzielnicowi – pomoc uczniom z Ukrainy:
https://edukacja.um.warszawa.pl/-/koordynatorzy-dzielnicowi-pomoc-uczniom-z-ukrainy
Ursynów | Урсинув
Paulina Dybicz-Gil | Пауліна Дибічь-Гіль
22 44 37 391 | Pdybicz-gil@ursynów.pl

FUNDACJA TWARZE DEPRESJI: https://twarzedepresji.pl/ukraina – program bezpłatnego wsparcia psychologicznego i psychiatrycznego dla obywateli Ukrainy
Fundacja Ocaleniehttps://ocalenie.org.pl/ pomaga uchodźcom, imigrantom, repatriantom budować nowe życie w Polsce
Centrum Wielokulturowe – https://centrumwielokulturowe.waw.pl/en_gb/ oferuje pomoc psychologiczną dla cudzoziemców
Polskie Forum Migracyjne – https://forummigracyjne.org/ prowadzi działania informacyjne, udziela bezpośredniego wsparcia cudzoziemcom: psychologicznego, na rynku pracy,
w legalizacji pobytu. Prowadzi także szkolenia dla nauczycieli, psychologów, urzędników. Pomaga w działaniach na pograniczu edukacji formalnej i nieformalnej: warsztaty, gry miejskie. PFM wspiera migrantki – poprzez organizację szkół rodzenia oraz grup wsparcia dla mam-migrantek.

POMOC PRAWNA: http://czasprawnika.pl/2022/02/25/prawnicy-na-pomoc-ukrainie/