Orzecznictwo

Na terenie  Poradni działa zespół orzekający, wydający orzeczenie w sprawie:

 • kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży: z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim lub umiarkowanym, niepełnosprawnościami sprzężonymi, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem,
 • zajęcia rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością umysłową w stopniu znacznym lub głębokim,
 • indywidualnego nauczania.

Zespół orzekający wydaje także opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci w wieku przedszkolnym, u których stwierdzono niepełnosprawność.

W celu wydania orzeczenia lub opinii niezbędne jest przedłożenie w Poradni zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka, wyników aktualnych badań psychologicznych oraz innych badań specjalistycznych. Rodzice ubiegający się o wydanie orzeczenia/opinii, powinni złożyć wniosek w tej sprawie w Poradni po uprzednim skontaktowaniu się z psychologiem.

Szczegółowe informacje dotyczące procedury wydawania orzeczeń przez Zespół Orzekający znajdują się >>tutaj

Wzory dokumentów znajdują się z zakładce » https://ppp18.ursynow.warszawa.pl/druki-do-pobrania/

Informacje dotyczące procedury wydawania przez Poradnię opinii znajdą Państwo  >>tutaj

Zgodnie z zapisem § 3 ust. 4. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1743 ze zm.), orzeczenia i opinie dla dzieci i uczniów niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, wydają tylko zespoły działające w poradniach wskazanych przez kuratora oświaty:

1.    Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „TOP”, ul. Raszyńska 8/10 (tel. 22 822 77 17 ) orzeka o potrzebie kształcenia specjalnego, indywidualnego przygotowania przedszkolnego, indywidualnego nauczania oraz wydaje opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci i uczniów niewidomych, słabowidzących oraz niesłyszących i słabosłyszących.

2.    Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 7, ul. Narbutta 65/71 (tel. 22 849 99 98; 22 849 98 03) orzeka o potrzebie kształcenia specjalnego, indywidualnego przygotowania przedszkolnego, indywidualnego nauczania oraz wydaje opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci i uczniów, którzy posiadają diagnozę autyzmu lub zespołu Aspergera.

Terminy posiedzeń ZESPOŁU ORZEKAJĄCEGO działającego w PPP 18 w roku szkolnym 2022/2023:

 • 07.09.2022r. godz. 9:30
 • 21.09.2022r. godz. 9:30
 • 05.10.2022r. godz. 9:30
 • 19.10.2022r. godz. 9:30
 • 09.11.2022r. godz. 9:30
 • 23.11.2022r. godz. 9:30
 • 07.12.2022r. godz. 9:30
 • 14.12.2022r. godz. 9:30
 • 04.01.2023r. godz. 9:30
 • 18.01.2023r. godz. 9:30
 • 01.02.2023r. godz. 9:30
 • 15.02.2023r. godz. 9:30
 • 01.03.2023r. godz. 9:30
 • 15.03.2023r. godz. 9:30
 • 29.03.2023r. godz. 9:30
 • 12.04.2023r. godz. 9:30
 • 26.04.2023r. godz. 9:30
 • 10.05.2023r. godz. 9:30
 • 24.05.2023r. godz. 9:30
 • 07.06.2023r. godz. 9:30
 • 21.06.2023r. godz. 9:30
 • 05.07.2023r. godz. 9:30
 • 30.08.2023r. godz. 9:30